Komplexní rehabilitační a fyzioterapeutická péče

Náš tým

 

Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c.

Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.,MBA,  je přednostou kliniky THERAP-TILIA. Jeho základní specializací je obor vnitřního lékařství, kde se zaměřuje zejména na choroby spojené s postižením pohybového aparátu. Jeho druhá odbornost, klinická radiobiologie, jej přivedla ke studiu možností využití fyzikálních metod ve fyzioterapii. Již déle než 30 let se zajímá o možnosti využití laseroterapie jako metody vedoucí zejména ke snížení bolesti a urychlenému hojení ran a poškozených tkání. Patří mezi první lékaře, kteří začali v naší republice s laserem pracovat. Je uznávaným odborníkem i v zahraničí, v současné době je viceprezidentem Mezinárodní akademie pro využití laseru v medicíně a v chirurgii se sídlem v italské Florencii.

Od roku 1978 působí též jako vysokoškolský učitel. Nyní je akademickým pracovníkem katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, přednáší rovněž na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od ukončení studia na lékařské fakultě se věnuje i výzkumné práci. Je členem 7 vědeckých rad na akademických pracovištích v České republice, členem redakční rady několika odborných časopisů. Výsledky své práce zúročil jako spoluautor či hlavní editor 12 monografií či učebnic, pravidelně publikuje a přednáší doma a v zahraničí. Je čestným členem dvou odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a to Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování a Společnosti pro využití laseru v medicíně.

V rámci kliniky se zaměřuje především na nové fyzikální metody a laseroterapii. Jako jeden z prvních v České republice začal využívat vysokovýkonné lasery v léčbě poruch pohybového aparátu, využívá léčebných postupů známých z balneoterapie. Poskytuje konziliární služby u nemocných, kde je příčinou postižení jejich pohybového aparátu metabolické onemocnění.

 

 

Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. je vynikajícím odborníkem v oblasti funkční anatomie a kineziologie. V rámci kliniky THERAP-TILIA poskytuje konziliární služby u nemocných s funkčními poruchami a po složitých operačních výkonech pohybového aparátu. Patří mezi světově uznávané specialisty zaměřené na obor vývojové anatomie, což ocení zejména rodiče dětí s vrozenými vývojovými vadami.

Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. je mnohaletým zkušeným pedagogem, který učil řadu dnes uznávaných lékařů a fyzioterapeutů, kteří s láskou vzpomínají, jak dokáže s lehkou dávkou pro něho typického humoru vysvětlit i nevysvětlitelné. Zeptejte se svého lékaře, třeba ho také učil.

Je nejen emeritním děkanem Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, ale i garantem studijních programů zaměřených na fyzioterapii, v jejich rámci jsou připravováni budoucí bakaláři i magistři. S těmito studenty se na klinických pracoviších THERAP TILIA setkáváte.

Profesor Dylevský dosud vydal dvě anglické monografie věnované růstu a vývoji struktur lidské ruky a nohy, jednu monografii z historie oboru, dvě věnované vlivu zátěže na pohybový systém (se spolupracovníky). Na trhu jsou tři monografie věnované chirurgické a rehabilitační problematice ruky a další čtyři zaměřené na dětský věk a rehabilitační problematiku. Dále odevzdal do tisku více než 90 vědeckých sdělení, je autorem 70 učebnic a 40 vědecko-populárních prací s nejrůznějším zaměřením.

Určitě není bez zajímavosti, že od sedmdesátých let do roku 1992 byl členem odborné komise při kanceláři prezidenta republiky pro výzkum tělesných znaků českých panovníků. Jeho rukama prošly pozůstatky všech císařů a králů, kteří odpočívají v královské hrobce na Hradčanech.

Profesor Dylevský je rovněž členem několika vědeckých rad, redakčních rad časopisů, členem kolegia a grémia rektora Českého vysokého učení technického v Praze.

 

Odb. as. MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D., MBA

Odb. as. MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D., MBA,  již od roku 1995 působí jako vysokoškolský učitel. V současné době přednáší na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je specialistkou v oboru fyzikální a rehabilitační lékařství. Ve své odborné práci v rámci kliniky THERAP TILIA se zaměřuje především na rehabilitaci pacientů se statusem ZTTP seniorů, poúrazových stavů, sportovců, dětí se skoliózami, nebo vadným držením těla a možnostem využití fyzikální terapie.

Jejímu odbornému zájmu se těší zejména využití laserů, jak neinvazívních v rámci rehabilitace, tak invazívních v rámci laserové chirurgie. Bohaté zkušenosti má v oboru laserové estetiky a v aplikaci dalších estetických metod, jako je např.plazmaterapie.

Vedle pedagogické činnosti má zkušenosti z vědecko-výzkumné práce, podílela se na řešení několika výzkumných a didaktických projektů, je autorkou řady odborných článků a spoluautorkou několika učebnic.

 

MUDr. Radovan Pavlík

Dříve, než propadl MUDr. Radovan Pavlík kouzlu rehabilitační medicíny, věnoval se chirurgii, ve které dosáhl nejvyššího dostupného vzdělání. Studium bolesti, snaha umožnit nemocným po úrazech a závažných operačních výkonech co nejrychlejší návrat do běžného života jej však přivedla k jeho současné lásce, léčebné rehabilitaci a fyzioterapii, která si jej zcela získala. Ovládá všechny taje muskuloskeletární medicíny, nezapomíná ani na fyzikální metody.

V rámci kliniky THERAP TILIA se systematicky věnuje nemocným s úpornými bolestmi, v jejichž tlumení je uznávaným specialistou a blízká mu byla i akupunktura, kterou studoval jak u českých tak zahraničních odborníků. Při léčbě některých diagnóz využívá svých hlubokých znalostí z alternativní medicíny. Doporučujeme proto všem nemocným, zejména těm, kteří trpí dlouhodobými bolesti, aby se objednali na některém z našich oddělení, kde pan doktor ordinuje.

 

 

 

MUDr. Dagmar Kubínková

Absolventka lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci MUDr. Dagmar Kubínková si zvolila pro nástup do lékařské praxe náročný obor „anesteziologie a resuscitace“. Ve Fakultní nemocnice v Olomouci získala schopnosti a orientaci v řešení náhlých, život zachraňujících operačních výkonů.

Po mateřské dovolené se rozhodla nastoupit dráhu rehabilitační lékařky ve Fakultní nemocnici hanácké metropole a využít tak svých předcházejících zkušeností. Aktivně se podílela na vytváření týmu rehabilitačních lékařů a po získání atestace z oboru fyziatrie, balneoterapie a léčebné rehabilitace působila jako zástupce primáře pro léčebně preventivní péči. Profesní rozvoj osobnosti rehabilitační lékařky podpořila získáním licence „Garanta fyzioterapeutických zařízení“, licencí pro „Manuální medicínu“ a absolvováním „Akupunkturního kurzu“ a „Kurzu multidisciplinární léčby bolesti“

Na klinice THERAP-TILIA pracuje už od roku 2002. Jejímu odbornému zájmu se těší zejména problematika léčby skolióz a jejich konzervativní léčby a dále léčba bolestí zad. Intenzivně se věnuje péči o nemocné odkázané na invalidní vozíky, či jiné rehabilitační pomůcky. S ohledem na její bohaté odborné zkušenosti v této problematice určitě neodmítne ve své ambulanci nikoho, kdo potřebuje v této oblasti pomoc.

MUDr. Dagmar Kubínková se rovněž věnuje ergoterapii. Tento obor přednášela na fakultě tělesné kultury a na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a je autorkou učebního textu „Ergoterapie“.

 

MUDr. Alexander Ivanov, CSc.

Dr. Alexander Ivanov, CSc. je absolventem 2. lékařské fakulty tehdejší Leningradské univerzity a vědeckou hodnost kandidáta věd obhájil na Vojenské lékařské akademii S. M. Kirova v Sankt Petersburgu. Mimochodem, jedná se o nejstarší vojenskou lékařskou akademii na světě, která jako špičkové vědecké pracoviště je uznávána v celém světě.

Ihned po promoci se MUDr. Ivanov specializoval na obory fyzioterapie, léčebné rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Pochopil úzkou souvislost mezi psychickým a fyzickým stavem nemocného, proto si své vzdělání rozšířil o medicínskou psychologii a této problematice se věnuje dosud. V České republice žije od roku 2000.

V rámci kliniky THERAP TILIA se zaměřuje především na oblast myoskeletální medicíny, na problematiku úpravy životního stylu u nemocných s poruchami pohybového aparátu a na doporučení vhodných stravovacích návyků. Společně s nemocnými se snaží identifikovat i psychické příčiny onemocnění.

Ordinaci MUDr. Alexandera Ivanova, CSc. by proto měli vyhledat zejména nemocní, kteří jsou vystaveni v pracovním nebo v soukromém životě vysoké psychické zátěži, případně trpí pocity deprese a vyčerpání. Druhou skupinu jeho nemocných tvoří rusky hovořící klienti kliniky THERAP TILIA, kteří tak mohou být bez obav, že by příčina jejich obtíží nebyla s ohledem na jazykovou bariéru správně pochopena.

 

 

 

MUDr. Chrisa Šebová

MUDr. Chrisa Šebová vystudovala 2. lékařskou fakultu (obor všeobecné lékařství) Univerzity Karlovy v Praze. Krátce po ukončení studia jako sekundární lékař na kliniku dětské hematoonkologie Fakultní nemocnice v Motole, kde se aktivně účastnila  klinických seminářů a opakovaně  přednášela o hemolytických anémiích, případně v rámci  kazuistických seminářů o léčbě bolesti u dětí.

V roce 2016 se změnou specializace přešla na rehabilitační oddělení nemocnice Beroun, ve které  na částečný úvazek dosud působí jak na lůžkovém oddělení, tak i v ambulantním provozu. Zde se zaměřuje na komplexní rehabilitaci širokého spektra pohybových poruch. Absolvovala stáže v Nemocnici v Hořovicích na dětském oddělení a vzhledem k jejímu odbornému zájmu o paliativní medicínu, tak i na paliativní jednotce. Věnuje se rovněž  studiu čínské medicíny a čínských masáží tuina, absolvovala kurzy reflexní terapie, terapie suchou jehlou a kineziotapingu.

 


 
 

 

 

MUDr. Kamila Sotonová Juránková

MUDr. Kamila Sotonová Juránková vystudovala Lékařskou fakultu (obor všeobecného lékařství) University Palackého v Olomouci. Krátce po ukončení studia nastoupila na urologickou kliniku Fakultní nemocnice Motol.

V roce 2004 se změnou specializace přešla na oddělení spinální jednotky, následně lůžkové a ambulantní části rehabilitační kliniky rovněž Fakultní nemocnice Motol. Podstatnou část atestační přípravy absolvovala i na lůžkové části neurologické kliniky. Atestační zkoušku z oboru rehabilitační a fyzikální medicíny složila v roce 2009. Následně, při rodičovské dovolené, se věnovala cestou ambulantní rehabilitační praxe pacientům převážně s poruchami pohybového aparátu, vertebrogenními algickými obtížemi a obtížemi spojenými s vadným držením těla.

V současné době si zvyšuje kvalifikaci v oboru dětské rehabilitace, zaměřuje se zejména na oblast koordinačních poruch a kinezioterapii psychomotorického vývoje.

 

 

 

 

MUDr. Jana Slováčková     

MUDr. Jana Slováčková je atestovanou lékařkou v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, když předtím v rámci předatestačního vzdělávání absolvovala neurologický kmen. Je absolventkou lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Její zájem o obor rehabilitační
medicíny se prohloubil po roční stáži ve španělské Murcii v rámci programu Erasmus, kde se blíže seznámila s praktickým vyšetřováním pohybovéhoaparátu během studia sportovní medicíny a ortopedie.

Po dokončení lékařské fakulty začala pracovat v Rehabilitační nemocnici Beroun na lůžkovém oddělení i v ambulancích. Setkala se tak s celým spektrem diagnóz od neurologických přes traumatologické, až po nemocné po kardiochirurgických operacích a transplantacích plic. Je absolventkou kurzů manuální a myoskeletální medicíny, kineziotapingu, viscerovertebrálních vztahů a seminářů prohlubujíc znalosti v metodách McKenzie či ve vývojové kineziologii.
Je členem Spolku mladých rehabilitačních lékařů. Hovoří anglicky a španělsky.

 

 

 

Mgr. Taťána Reichmannová, DiS.

Mgr. Taťána Reichmannová, DiS. zastává pozici vedoucí fyzioterapeutky kliniky THERAP-TILIA. Určitě není bez zajímavosti, že patří mezi kmenové pracovníky od okamžiku založení zdravotnického zařízení. Mezi nemocnými i spolupracovníky je známá svým smyslem pro povinnost, odpovědným přístupem k práci a pochopením pro druhé.

Absolvovala Střední zdravotnickou školu v Praze 10, své odborné znalosti si zvýšila specializovaným studiem na Vyšší odborné škole MILLS® v Brandýse nad Labem a je absolventkou bakalářského studia oboru Fyzioterapie na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Své odborné vzdělání si prohloubila odbornými kurzy zaměřenými na Vojtovu metodu, diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu, mobilizačních a měkkých technik, kurz hlubokého stabilizačního systému páteře, stabilizace kolene, pro práci s terapeutickým laserem a posturální korekce na míči.  Svou kvalifikaci završila magisterským studiem.

Ve své práci se zaměřuje především na rehabilitaci dětských pacientů včetně novorozenců a batolat a poruch funkce páteře. Proto je vyhledávána především rodiči, kterým doporučil rehabilitaci jejich potomků pediatr, neurolog nebo ortoped. Odborníků jejich kvalit je v Praze skutečně málo a každý si přeje, aby jeho dítě bylo zdravé.

Je rovněž mentorkou praktické výuky studentů Fyzioterapie, se kterými se v rámci fakultních klinických pracovišť THERAP TILIA setkáváte.

 

 

 

 

 

 

Mapa poboček